கொடை 2018

Aug 3-5, Green Pastures, Kodaikanal


சொர்க்கத்தில் மூன்று நாட்கள்
Ponnuswamy
கண்ணன்

முத்தான மூன்று நாட்கள்...
சொர்கத்தில் இருந்து போல...

நண்பர்களுடன் கலந்துறவாடி
ஆடி பாடி சிரித்து களித்து

...

பல ஆண்டுகள் கழித்து சந்தித்து...
ஆயினும் எப்போதும்
ஒன்றாக இருப்பதான
மன நலையுடன்...
...
...


Our Friendship
Ponnuswamy
Manivannan

Let our friendship be
Like great saphenous vein, goes to long...!!!
Like tendocalcaneous, the strongest...!!!

...

Like capillaries present everywhere...!!!
Like acetylcholine that calms down the heart...!!!
Like adrenaline, bad times saves...!!!
Like vitreous humour, always clear...!!!
Like hypothalamus, full of emotions...!!!
Like systole n diastole... never ending...!!!


Credits

தலைவர்: Kalai Selvi

Planning and organising: Viji, Kanna

Culturals: Kavitha (Neyveli)

Finance: Mubarak

Soveneir, Video and Photo: Kannan

Gifts: Arul, Krishnan

Chief Guests: Ganassane, Jeychu, Kalaimurthy